Hakaret Sayılan Sözler Nelerdir? Yargıtay Kararları Işığında Hakaret

Hangi sözler hakaret suçuna girer?

İnsan konuşurken ağzından birçok kelime çıkar, dilimizde kelimeler söylendiği cümle içinde kullanım yerine göre farklı anlamlar içerebilir. Kimi zaman öfkeyle söylenen sözler hakaret suçuna mahiyet verir, söylenen kişinin onurunu kırar. Ancak söylenen her söz de hakaret sayılmaz, bir sözün hakaret sayılıp sayılmadığının tespitinde sözün hangi bağlamda söylendiği de önem taşır. Sözün söylenmiş olması da yeterli değildir, bu sözün söylendiğine ilişkin yazılı, görsel, tanıklar huzurunda ya da ispat edilebilir her türlü araç ile ortaya konulması gerekir.


Hakarete uğradığınızı düşünüyorsanız ya da hakaret etmediğiniz halde hakaret suçundan yargılanıyorsanız. Konuyla ilgili ücretli hukuki danışmanlık  almak için hakaret olduğunu düşündüğünüz mesajların, sosyal medya gönderilerinin vb şeylerin ekran görüntülerini,  bir olay yaşanmışsa ancak herhangi bir delil yoksa olay hakkında kısa bir yazıyı, görülen bir mahkeme varsa mahkemeye ilişkin elinizdeki evrakları

av.bersukilic@gmail.com adresine

ya da

0532 569 81 92  'ye  Whastapp üzerinden gönderiniz. Tarafınıza en kısa sürede geridönüş sağlanacaktır. 


Hangi sözlerin hakaret hangi sözlerin ise hakaret olmadığına Yargıtay kararları ışığında örnekleyerek bakmak gerekirse;

Hakaret sayılan sözler ve ilgili Yargıtay Kararları;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEREFSİZ

Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesi 02.06.2016 tarih 2015/28830 E.ve 2016/12180 K. Sayılı; Tanık xxx'ın AA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki beyanında ''resmi üniformalı şoför abime belamısın ulan şerefsiz diyerek, eliyle birkaç kez vurdu'' şeklindeki anlatımı ile katılan hakkında 10.04.2008 tarihli Adli Tabiplik raporundaki bulgular da değerlendirildiğinde sanığın hakaret ve yaralama eylemlerinin sabit olduğu anlaşılmasına karşın, kanuna uygun olmayan gerekçe ile sanık hakkında mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır.

Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesi 07.10.2015 tarih 2015/4399 E. ve 2015/6764 K. Sayılı; "Sanığın, eski eşi Talip A.'ın cep telefonuna gönderdiği mesajda yazdığı "o iftiralarını sana ve bunu yaptıran i... avukatlarına yedirmezsem asıl namussuzum..., pislik, namussuz, şerefsiz, al hadi bu mesajı da al kaç para getirir diye koş avukatına hemen" şeklindeki hakaretinin, katılanlara (mesajın gösterilmesini isteme suretiyle) iletilme kastının açıkça ortaya konulması nedeniyle, yüze karşı hakaret kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden ihtilat yokluğu gerekçesiyle beraat hükmü kurulması kanuna aykırıdır."

Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesi 17.04.2018 tarih 2018/1949 E. ve 2018/5652 K. Sayılı; Sanığın, katılana hitaben söylediği "kafirlerin çayını içmem, şerefsiz" sözünün ne şekilde "Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı" söylendiği açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle TCK'nın 125/3-b maddesinin uygulanması kanuna aykırıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHLAKSIZ

Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesi 06.03.2017 tarih 2016/18243 E. ve 2017/2413 K.sayılı; "İtiraz merciinin, önüne gelen olayda, hem maddi olay hem de hukuki bakımdan inceleme yapma yetkisinin bulunduğu, eldeki davada sanığın aynı nitelikteki hakaret içerikli sözleri farklı tarihlerde farklı şahitler huzurunda söylediği, bu sözler arasındaki tarih aralığı nazara alındığında, her bir tanık huzurunda söylenen sözler bakımından sanığın kastının yenilendiği, bu itibarla gerçek içtima kuralı gereğince her bir eylem yönünden hakaret suçu kapsamında, suç ve şikayet tarihleri arasında bulunması gereken altı aylık hak düşürücü süre ile gıyapta hakaret suçu için aranan ihtilat unsuru da dikkate alınarak, ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmelidir."

"İncelenen dosyada; sanığın, müşteki hakkında gıyabında "ahlaksız, tacizci" şeklinde sözler sarfettiği iddiasıyla, 5237 sayılı TCK'nın 125/1. maddesi uyarınca kamu davası açıldığı, aynı madde uyarınca mahkumiyet hükmü kurulduğu ve verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, yapılan itiraz üzerine değerlendirme yapan itiraz mercii tarafından itirazın reddine karar verildiği görülmektedir."

 

 

 

 

 

 

GERİZEKALI

Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesi 22.05.2017 tarih 2015/45247 E. ve 2017/6224 K.sayılı; "KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre ve temyizin kapsamının sadece hakaret suçuna ilişkin olduğu belirlenerek, dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Müştekinin aşamalarda değişmeyen hakaret iddiasının ,sanığın soruşturma aşamasındaki savunmasında katılanın yanlış mal vermesi nedeniyle "gerizekalı mısın" dediğine ilişkin ikrarı ile doğrulanması karşısında, bu husus yeterince tartışılmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22/05/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

APTAL

Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesi 10.02.2020 tarih 2019/8228 E. ve 2020/4060 K.sayılı karar; "Sanığın iddianamede hakaret olarak tarif edilen sözü olan; "Bu mahkeme aptal" sözünün müşteki tarafından tutulan tutanakta bulunmadığı gibi aşamalarda da müştekinin, sanığın bu sözü söylediğine ilişkin beyanı olmadığı, sanığın da iddia edilen bu sözü söylemediğini savunması karşısında; sanığın itham edildiği hakaret suçundan her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil olmamasından dolayı beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır."

 

 

 

 

 

MÜSVEDDE

Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesi 22.01.2019 tarih 2016/15711 E. ve 2019/1839 K.sayılı "Sanığın, twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde milletvekili olan katılana hitaben yazdığı "sayın vekilim@.... ... ve ... gibi insan müsveddelerinin de sizin ile aynı sıfata sahip olmaları ne iğrenç" şeklindeki sözlerinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır."

 

 

 

EŞŞEK

Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi 11.03.2021 tarih 2018/2074 E. ve 2021/8911 K. Sayılı; "Sanığın duruşmadaki beyanlarında "ben ona eşek sıpası değil, eşşek, sıpa dedim" şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayıp sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

 

 

 

 

 

 

ÖKÜZ

Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi 30.01.2014 tarih 2012/34024 E. ve 2014/2716 K. Sayılı kararı "Sanığın, katılanın kendisine "sarhoş köpek" demesine sinirlenerek "sen de öküzsün" dediğine dair savunması karşısında, olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, TCK'nın 129. maddesindeki haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması kanuna aykırıdır."

 

Hakaret sayılan sözlerden birkaçına bu yazıda değindik. Hakaret olarak kabul edilen sözler elbette bu yazıdakiyle sınırlı değildir. Hakaret olduğu şüphesiz bir diğer grup ise sinkaflı (küfürlü) sözlerdir.

 

Hakaret suçundan dolayı manevi tazminat talep edilebilir mi?

Evet edilebilir.

Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi 20.03.2003 tarih 2003/2503 E. ve 2003/3179 K. sayılı kararı;

"Davacı, dava dilekçesinde, davalının şerefsiz diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu, bu eylemden dolayı cezalandırıldığını belirterek istemde bulunmuştur. Dosya arasında bulunan karar örneklerinden de davalının davacıya söylediği "şerefsiz" sözü nedeniyle cezalandırıldığı, yine davalının davacıya söylediği "fitnecilik yapma" sözünden dolayı beraat kararı verildiği, davacının temyizi üzerine "fitnecilik yapma" sözünün Türk Ceza Yasasının 482/3. maddesine uyan suçu oluşturduğu belirlenerek kararın bozulduğu anlaşılmaktadır. Dava, davalının davacıya karşı söylediği "şerefsiz" sözü ile oluşan hakarete dayanılarak açılmış olduğu halde dava kapsamında olmayan ve bir başka günde davalının sarf ettiği ileri sürülen sözlerinden dolayı da manevi tazminat takdir edilmiş olması hatalıdır."

DİKKAT!

Web sitesindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Bersu KILIÇ KOPAN'a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitedeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.