Yargıtay Karar Taraması Nasıl Yapılır? Davam İle İlgili Emsal Karar Var Mı?

Yargıtay Karar Taraması Nasıl Yapılır?

 

            Bilindiği üzere hukuk girift bir alan adeta bir derya deniz, bakılan davaya ilişkin Yargıtay kararlarını taramak ise hemen hemen her dosyada gerekli.  Ancak uzun yıllar boyunca Yargıtay birçok karar vermiştir. Karar taraması yaparken etkili bir sonuç alabilmek için nelere dikkat edilmeli? Elimizdeki olaya uygun kararı nasıl tespit edebiliriz?

 

  • Karar tarihi önemlidir. (Yargıtay da görüş değiştirebilmektedir. Yargıtay'ın konu hakkındaki güncel içtihatlarını kullanmak gereklidir. Elbette güncel görüş aleyhimize ise terk edilen görüşe ilişkin kararları dikkate almak gerekecektir. Yıllar geçtikçe uygulama değişikliğe uğramış veyahut kanun maddesinden kaynaklı değişiklik meydana gelmiş olabilir. Karar bakarken bunlara da dikkat etmek gerekir.)

  • Konu bazlı tarama önemlidir. (Yargıtay sistematiğinde daireler arası bir görev dağılımı bulunmaktadır. Her daire her konuda davaya bakmaz. Dava konunuza bakan daire kararlarını bulmak için kullandığınız programda ya da Yargıtay karar sitesinde arama motorunu bu daire bazında filtrelemek işinizi kolaylaştıracaktır.)

 

Yargıtay kararlarını kendi karar arama sitesinden paylaşmaktadır;

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

 

 

 

HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

 

Daire

İhtisas Alanı

Temel Görev

 

Birinci Hukuk Dairesi

 

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Mülkiyeti- Tapu Sicili, Kadastro Hukuku

 

İkinci Hukuk Dairesi

 

 

Medeni Hukuk

 

Aile Hukuku (Evlilik Hukuku)

 

 

 

Üçüncü Hukuk Dairesi

 

 

 

 

Borçlar- Ticaret Hukuku

 

Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi Ortaklık, Kira Sözleşmeleri, Sözleşme Hukuku, Tüketici Hukuku

 

 

Dördüncü Hukuk Dairesi

 

 

 

Borçlar-Ticaret Hukuku

 

Haksız Fiil Tazminatı, Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat, Sigorta Hukuku

 

 

 

Beşinci Hukuk Dairesi

 

 

 

Gayri Menkul Hukuku

 

Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Tazminat, Kat Mülkiyeti

 

 

Altıncı Hukuk Dairesi

 

 

 

 

Borçlar- Ticaret Hukuku

 

Eser Sözleşmeleri, Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku

 

 

Yedinci Hukuk Dairesi

 

 

 

 

Gayrimenkul Hukuku- Medeni Hukuk

 

Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, Gayrimenkul Mülkiyetinin Sınırları, Ortaklığın Giderilmesi, Miras Hukuku

 

 

Sekizinci Hukuk Dairesi

 

 

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk

 

 

Kadastro Hukuku, Tüzel Kişiler

 

Dokuzuncu Hukuk Dairesi

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

 

İş Hukuku

 

Onuncu Hukuk Dairesi

 

 

İş ve Sosyal Güvelik Hukuku

 

Sosyal Güvenlik Hukuku

 

 

Onbirinci Hukuk Dairesi

 

 

 

Borçlar- Ticaret Hukuku

 

Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankalar Hukuku

 

 

Onikinci Hukuk Dairesi

 

 

Borçlar- Ticaret Hukuku

 

İcra ve İflas Hukuku

 

CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

Daire

TCK ilgili Maddeler

 

 

Birinci Ceza Dairesi

Madde 81... Kasten öldürme, Madde 82... Nitelikli hâller, Madde 83... Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, Madde 84... İntihara yönlendirme, Madde 86... Kasten yaralama, Madde 87... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Madde 88... Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

 

 

 

 

 

İkinci Ceza Dairesi

 

 

Madde 116... Konut dokunulmazlığının ihlâli (1/2), Madde 119... Ortak hüküm (TCK'nın 116. maddesi ile ilgili kısım yönünden), Madde 141 ilâ 147. Hırsızlık (1/2), Madde 151... Mala zarar verme (1/2), Madde 152...Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri (1/2), Madde 153... İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (1/2), Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (1/2), Madde 161... Hileli iflas, Madde 162... Taksirli iflas, Madde 163... Karşılıksız yararlanma (1/2), Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (1/2), Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler. Madde 289... Muhafaza görevini kötüye kullanma, Madde 290... Resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Ceza Dairesi

 

 

Madde 76... Soykırım, Madde 77... İnsanlığa karşı suçlar, Madde 78... Örgüt, Madde 219... Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, Madde 222... Şapka ve Türk Harfleri, (Mülga) Madde 282... Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Madde 299... Cumhurbaşkanına hakaret, Madde 300... Devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Madde 301... Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, Madde 302... Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, Madde 303... Düşmanla işbirliği yapmak, Madde 304... Devlete karşı savaşa tahrik, Madde 305... Taemel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, Madde 306... Yabancı devlet aleyhine asker toplama, Madde 307... Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, Madde 308... Düşman devlete maddi ve mali yardım, Madde 309... Anayasayı ihlal, Madde 310... Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, Madde 311... Yasama organına karşı suç, Madde 312... Hükûmete karşı suç, Madde 313... Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan, Madde 314... Silahlı örgüt, Madde 315... Silah sağlama, Madde 316... Suç için anlaşma, Madde 317... Askerî komutanlıkların gasbı, Madde 318... Halkı askerlikten soğutma, Madde 319... Askerleri itaatsizliğe teşvik, Madde 320... Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma, Madde 321... Savaş zamanında emirlere uymama, Madde 322... Savaş zamanında yükümlülükler, Madde 323... Savaşta yalan haber yayma, Madde 324... Seferberlikle ilgili görevin ihmali, Madde 325... Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü, Madde 326... Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, Madde 327... Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, Madde 328... Siyasal veya askeri casusluk, Madde 329... Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, Madde 330... Gizli kalması gereken bilgileri açıklama, Madde 331... Uluslararası casusluk, Madde 332... Askeri yasak bölgelere girme, Madde 333... Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, Madde 334... Yasaklanan bilgileri temin, Madde 335... Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, Madde 336... Yasaklanan bilgileri açıklama, Madde 337... Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama, Madde 338... Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi, Madde 339... Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma, Madde 340... Yabancı devlet başkanına karşı suç, Madde 341... Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret, Madde 342... Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç, Madde 343... Karşılıklılık koşulu,

 

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü Ceza Dairesi

 

 

 

 

Madde 79... Göçmen kaçakçılığı, Madde 80... İnsan ticareti, Madde 97... Terk, Madde 98... Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, Madde 106... Tehdit, Madde 107... Şantaj, Madde 108... Cebir, Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, Madde 112... Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, Madde 113... Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, Madde 114... Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Madde 115... İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme. Madde 117... İş ve çalışma hürriyetinin ihlali, Madde 118... Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, Madde 120... Haksız arama, Madde 121... Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, Madde 122... Nefret ve ayırımcılık, Madde 123... Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, Madde 124... Haberleşmenin engellenmesi, Madde 125... Hakaret, Madde 126... Mağdurun belirlenmesi, Madde 127... İsnadın ispatı, Madde 128... İddia ve savunma dokunulmazlığı, Madde 129... Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret , Madde 130... Kişinin hatırasına hakaret, Madde 131... Soruşturma ve kovuşturma koşulu, Madde 181... Çevrenin kasten kirletilmesi, Madde 182... Çevrenin taksirle kirletilmesi, Madde 183... Gürültüye neden olma, Madde 184... İmar kirliliğine neden olma, Madde 220... Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Madde 221... Etkin pişmanlık, Madde 225... Hayasızca hareketler, Madde 226... Müstehcenlik, Madde 227... Fuhuş, Madde 232... Kötü muamele, Madde 233... Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, Madde 265... Görevi yaptırmamak için direnme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beşinci Ceza Dairesi

 

 

Madde 235... İhaleye fesat karıştırma, Madde 236... Edimin ifasına fesat karıştırma, Madde 237... Fiyatları etkileme, Madde 238... Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, Madde 239... Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması, Madde 240... Mal veya hizmet satımından kaçınma, Madde 241... Tefecilik, Madde 242... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, Madde 247... Zimmet, Madde 248... Etkin pişmanlık, Madde 249... Daha az cezayı gerektiren hâl, Madde 250... İrtikap, Madde 251... Denetim görevinin ihmali, Madde 252... Rüşvet, Madde 253... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, Madde 254... Etkin pişmanlık, Madde 255... Nüfuz ticareti, Madde 256... Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, Madde 257... Görevi kötüye kullanma, Madde 258... Göreve ilişkin sırrın açıklanması, Madde 259... Kamu görevlisinin ticareti, Madde 260... Kamu görevinin terki veya yapılmaması, Madde 261... Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, Madde 262... Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, Madde 263... Kanuna aykırı eğitim kurumu açma ve işletme, Madde 264... Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, Madde 266... Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, Yargı yeri belirlemeleri ve dava nakli.

 

 

 

 

 

Altıncı Ceza Dairesi

 

 

 

 

Madde 116... Konut dokunulmazlığının ihlâli (1/2), Madde 119... Ortak hüküm (TCK'nın 116. maddesi ile ilgili kısım yönünden), Madde 141 ilâ 147. Hırsızlık (1/2), Madde 148... Yağma, Madde 149... Nitelikli yağma, Madde 150... Daha az cezayı gerektiren hâl, Madde 151... Mala zarar verme (1/2), Madde 152...Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri (1/2), Madde 153... İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (1/2), Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (1/2), Madde 163... Karşılıksız yararlanma (1/2), Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (1/2), Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler

 

 

 

 

 

 

Yedinci Ceza Dairesi

 

 

1918, 4926, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunları ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'ndan kaynaklanan işler, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'ndan kaynaklanan banka zimmeti suçları. (Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.) İstisnalar hariç olmak üzere özel ceza kanunlarından veya Kabahatler Kanunu'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar ile 11.04.2013 ile 28.06.2014 tarihleri arasında işlenen 6455 sayılı Kanun ile değişik 5607 sayılı Kanun'un tütün, tütün mamulleri ile her türlü alkollü içki kaçakçılığı suçları ile akaryakıt kaçakçılığı suçlarına ilişkin Kanun'un 3/10, 11, 12 ve 18. madde ve fıkralarında düzenlenen suçlardan kaynaklanan işler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekizinci Ceza Dairesi

 

 

Madde 94... İşkence, Madde 95... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, Madde 96... Eziyet, Madde 109... Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Madde 110... Etkin pişmanlık, Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, Madde 154... Hakkı olmayan yere tecavüz, Madde 170... Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Madde 171... Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, Madde 172... Radyasyon yayma, Madde 173... Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme, Madde 174... Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, Madde 175... Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğün ihlâli, Madde 176... İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama, Madde 177... Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması, Madde 178... İşaret ve engel koymama, Madde 197... Parada sahtecilik, Madde 198... Paraya eşit sayılan değerler, Madde 199... Kıymetli damgada sahtecilik, Madde 200... Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar, Madde 201... Etkin pişmanlık, Madde 202... Mühürde sahtecilik, Madde 213... Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, Madde 214... Suç işlemeye tahrik, Madde 215... Suçu ve suçluyu övme, Madde 216... Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Madde 217... Kanunlara uymamaya tahrik, Madde 218... Ortak Hükümler, Madde 223... Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, Madde 224... Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali, Madde 228... Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, Madde 229... Dilencilik, Madde 230... Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören, Madde 234... Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması. Madde 243... Bilişim sistemine girme, Madde 244... Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, Madde 245... Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, Madde 246... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, Madde 267... İftira, Madde 268... Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, Madde 269... Etkin pişmanlık, Madde 270... Suçu üstlenme, Madde 271... Suç uydurma, Madde 272... Yalan tanıklık, Madde 273... Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasına gerektiren sebepler, Madde 274... Etkin pişmanlık, Madde 275... Yalan yere yemin, Madde 276... Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık, Madde 278... Suçu bildirmeme, Madde 279... Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, Madde 280... Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi, Madde 281... Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, Madde 283... Suçluyu kayırma, Madde 284... Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, Madde 287... Genital muayene, Madde 291... Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme, Madde 292... Hükümlü veya tutuklunun kaçması, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 02/07/2021 tarih ve 211 sayılı kararı 26/28 Madde 293... Etkin pişmanlık, Madde 294... Kaçmaya imkan sağlama, Madde 295... Muhafızın görevini kötüye kullanması, Madde 296... Hükümlü veya tutukluların ayaklanması, Madde 297... İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak, Madde 298... Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a ilişkin işler, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na ilişkin işler, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a ilişkin işler, Bu iş bölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve TCK'dan kaynaklanan tüm diğer suçlar.

 

 

 

Dokuzuncu Ceza Dairesi

 

 

 

 

Madde 99... Çocuk düşürtme, Madde 100... Çocuk düşürme, Madde 101... Kısırlaştırma, Madde 102... Cinsel saldırı, Madde 103... Çocukların cinsel istismarı, Madde 104... Reşit olmayanla cinsel ilişki, Madde 105... Cinsel taciz. Hatırlatma; · 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı kararıyla 9. Ceza Dairesine bırakılan ve hâlihazırda dairede yargılaması devam eden ilk derece dosyalarına 9. Ceza Dairesinde bakılmasına devam edilmesine,

 

 

 

 

 

 

 

 

Onuncu Ceza Dairesi

 

 

Madde 185... Zehirli madde katma, Madde 186... Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, Madde 187... Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, Madde 192... Etkin pişmanlık, Madde 193... Zehirli madde imal ve ticareti, Madde 194... Sağlık için tehlikeli madde temini, Madde 195... Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, Madde 196... Usulsüz ölü gömülmesi, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a ilişkin işler, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun'a ilişkin işler, 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun'a ilişkin işler.

 

 

 

 

 

 

Onbirinci Ceza Dairesi

 

 

 

Madde 155... Güveni kötüye kullanma, Madde 156... Bedelsiz senedi kullanma, Madde 157... Dolandırıcılık, Madde 158... Nitelikli dolandırıcılık, Madde 159... Daha az cezayı gerektiren hâl, Madde 164... Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, Madde 166... Bilgi vermeme, Madde 167, 168, 169... Ortak hükümler. Madde 203... Mühür bozma, Madde 204... Resmî belgede sahtecilik, Madde 205... Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, Madde 206... Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, Madde 207... Özel belgede sahtecilik, Madde 208... Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, Madde 209... Açığa imzanın kötüye kullanılması, Madde 210... Resmî belge hükmünde belgeler, Madde 211... Daha az cezayı gerektiren hâl, Madde 212... İçtima, Madde 231... Çocuğun soybağını değiştirme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan işler, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun gereğince açılan davalar. (Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz incelemesi 7. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onikinci Ceza Dairesi

 

 

 

Madde 85... Taksirle öldürme, Madde 89... Taksirle yaralama, Madde 90... İnsan üzerinde deney, Madde 91... Organ ve doku ticareti, Madde 92... Zorunluluk hâli, Madde 93... Etkin pişmanlık, Madde 132... Haberleşmenin gizliliğini ihlal, Madde 133... Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, Madde 134... Özel hayatın gizliliğini ihlal, Madde 135... Kişisel verilerin kaydedilmesi, Madde 136... Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, Madde 137... Nitelikli hâller, Madde 138... Verileri yok etmeme, Madde 139... Şikâyet, Madde 140... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, Madde 179... Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Madde 180... Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma, Madde 277... Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs, Madde 285... Gizliliğin ihlali, Madde 286... Ses ve görüntülerin kayda alınması, Madde 288... Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndan kaynaklanan işler, 5271 sayılı CMK'nın 141 ilâ 144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat.

 

 

Dairelerin görev dağılımına ilişkin bilgilerin edinildiği doküman;

https://www.yargitay.gov.tr/documents/ek1-1632234416.pdf

 

DİKKAT!

Web sitesindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Bersu KILIÇ KOPAN'a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitedeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.